Prohlášení REACH

Společnost MAGSY s.r.o, si je vědoma své odpovědnosti a povinností vyplývajících z nařízení ES č. 1907/2006 Registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemických látek (REACH) a rozhodnutí ESD, 2015–09–10 - C − 106/14 a aktivně je provádí.

Prodáváme výhradně nechemické výrobky, které neuvolňují žádné látky při běžném nebo přiměřeně předpokládaném použití; tedy MAGSY s.r.o. zatím nemá žádné registrační povinnosti.

Na základě informací požadovaných a obdržených od našich dodavatelů naše produkty neobsahují žádné látky, které v případě běžného nebo rozumně předvídatelného použití porušují omezení podle přílohy XVII.

Naše výrobky neobsahují žádnou látku z Kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) - naposledy aktualizováno 16. ledna 2020, celkem 205 látek.

Jsme v kontaktu s našimi dodavateli a splníme své informační povinnosti, jakmile to budou vyžadovat nová zjištění.

V případě jakýchkoli dalších otázek týkajících se nařízení REACH v souvislosti s našimi produkty se obraťte na zástupce zákaznického servisu nebo nám pošlete e-mail na adresu: [email protected]

 

Fryšták 30. 07. 2020

Jiří Němeček, CEO

 

Prohlášení ke stáhnutí v PDF