BEZPEČNOSTNÍ A MANIPULAČNÍ POKYNY

POZOR: OBSAHUJE SILNÉ MAGNETY, PROSÍM, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TENTO TEXT PŘED MANIPULACÍ S MAGNETY

SPOLKNUTÍ MAGNETŮ: Magnety nepolykejte ani nevdechujte. Přitáhnutí magnetů nacházejících se v těle může způsobit vážné poranění a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Udržujte mimo dosah dětí. Magnety nejsou hračka.

MAGNETIZMUS NA OKOLÍ: Dodržujte dostatečnou vzdálenost od televizorů, videorekordérů a jakýchkoli magnetických médií jako např. pevných disků počítačů, kreditních a ATM karet, médií pro ukládání dat atp. Fotoaparáty, mobilní telefony a smartphony obsahují nemagnetická paměťová média. Statické magnetické pole v blízkosti těchto zařízení proto nemůže mazat data. V našem eshopu dokonce nabízíme magnetický držák mobilního telefonu. Nelze však vyloučit, že velmi silná magnetická pole mohou magnetizovat a případně poškodit mechanické části nebo vestavěné reproduktory těchto zařízení.

ELEKTRICKÁ VODIVOST MAGNETŮ: Neodymové magnety jsou vyrobeny z kovu a jsou vodivé. Děti se mohou pokusit vložit magnety do zásuvky a způsobit tak úraz elektrickým proudem. Ujistěte se, že si děti takovým způsobem nehrají s magnety.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Velké, zejména neodymové magnety mají velmi silnou přítažnou sílu. Nepozorná a nesoustředěná manipulace s nimi může způsobit zaseknutí prstů nebo kůže mezi magnety. POZOR: toto může způsobit modřiny a pohmožděniny. Velmi velké, zejména neodymové magnety mohou způsobit zlomeniny kostí. Při manipulaci s většími magnety noste silnější ochranné rukavice.

MAGNETY A SRDCE: Magnety mohou ovlivnit fungování kardiostimulátorů a implantovaných srdečních defibrilátorů. Kardiostimulátor se může přepnout do testovacího režimu a způsobit náhlé selhání. Srdeční defibrilátor může přestat fungovat. Pokud je používáte, udržujte dostatečnou vzdálenost od magnetů. Varujte ostatní, kteří používají tato zařízení, aby se příliš nepřibližovali k magnetům.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Magnety jsou velmi křehké. Srážející se magnety mohou prasknout a ostré třísky mohou být vymrštěny do vzdálenosti několika metrů a poranit oči. Manipulujte s magnety opatrně a pozorně, zabraňte kolizi magnetů. POZOR: Neodymové magnety jsou velmi silné a mohou k sobě přiskočit i na velkou vzdálenost. Držte magnety v dostatečné vzdálenosti od sebe a při manipulaci s nimi noste ochranné brýle. Myslete také na bezpečnost osob, které manipulaci s magnety přihlížejí.

OBRÁBĚNÍ MAGNETŮ: Do magnetů nevrtejte, nebruste je ani se je nesnažte jakkoliv obrábět. Hrozí nebezpečí vznícení. Požádejte nás o výrobu na míru.

ALERGIE NA NIKL: Neodymové magnety obsahují většinou nikl a to i ty, které nejsou povrchově upraveny niklem. U některých lidí může dojít při kontaktu s niklem k alergické reakci. Alergie na nikl by se mohla rozvinout při trvalém kontaktu s poniklovanými magnety, proto se vyvarujte trvalého kontaktu kůže s neodymovými magnety. Pokud již máte alergii na nikl, vyvarujte se kontaktu s magnety.

MANIPULACE POMOCÍ MAGNETŮ: Jestliže magnety používáte na přenášení břemen, příliš velká břemena, břemena s vadou materiálu či technologickou únavou mohou vést k pádu těchto břemen. Uváděné odtrhové síly jsou měřeny v ideálních podmínkách bez působení jakýchkoliv vedlejších vlivů a zejména při dodržení téměř nulové vzduchové mezery mezi magnetem a břemenem. Nepoužívejte magnety na přenášení nebo manipulaci s břemeny v místech, kde se pohybují lidé.

ZASÍLÁNÍ MAGNETŮ: V případě zasílání magnetů leteckou nebo pozemní přepravou může dojít v případě špatného balení k ovlivnění navigačních přístrojů letadla nebo k poškození třídících linek poštovních úřadů v nejhorším případě by mohlo dojít k nehodě. Jestliže zasíláte magnety leteckou nebo pozemní přepravou, zajistěte dokonalé odstínění magnetického pole např. pomocí magnetických plechů, které vložíte mezi magnety a stěny krabice nebo vytvořte takovou vzdálenost mezi magnetem a stěnou krabice, aby na její vnější straně nebyl vykazován žádný zbytkový magnetismus.

ZDRAVOTNÍ RIZIKO: Doposud nebylo prokázáno, že by vliv magnetického pole měl negativní vliv na zdraví. Je velmi nepravděpodobné, že by magnetické pole způsobovalo zdravotní riziko. Nelze to ovšem vyloučit. Proto doporučujeme vyvarovat se trvalého přímého kontaktu s magnety. Doporučená bezpečná vzdálenost je jeden metr.

KOROZE MAGNETŮ: Neodymové magnety jsou velmi náchylné na korozi. Proto je většina našich neodymových magnetů povrchově upravena niklem. Tato úprava ovšem nezajišťuje trvalou ochranu v případě používání magnetů ve venkovním prostředí. Proto neodymové magnety používejte pouze v suchých interiérech nebo je dostatečně chraňte před vlivy venkovního prostředí. Zajistěte, aby nebyla porušena povrchová úprava. Feritové a SmCo magnety korozi nepodléhají, jejich povrchová úprava není potřebná.

TEPLOTNÍ ODOLNOST MAGNETŮ: Neodymové magnety mají teplotní odolnost 80-200°C, záleží na Vámi zvoleném typu. V případě překročení této teploty magnety ztrácejí svojí magnetickou sílu. V případě lepení magnetu nepoužívejte lepidla, která je potřeba teplotně vytvrzovat. Feritové magnety můžete používat do maximální teploty 250 °C. Dolní hranice pro používání magnetů je -40 °C.

LIKVIDACE MAGNETŮ: Společnost Magsy si je plně vědoma nezbytnosti ochrany životního prostředí pro budoucí generace a proto věnuje pozornost vývoji, inovacím a užívání takových technologií a materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. MAGSY se řídí evropskou směrnicí omezující používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích. Likvidaci provádějte dle platných místních předpisů o likvidaci odpadu např. odvezením do sběrného dvoru k roztřídění.  

FERITY VS. NEODYMY: Silné neodymové magnety mohou způsobit změnu směru magnetizace případně úplnou demagnetizaci (ztrátu magnetické síly) u feritových magnetů. Proto k sobě nepřibližujte a nespojujte dohromady neodymové magnety s magnety feritovými. Skladujte je ve vzdálenosti minimálně 10 cm od sebe.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Z přepravních důvodů u některých, zejména větších magnetů, mohou být při balení použity tenké, magnetické plechy k odstínění magnetického pole, které vkládáme dovnitř obalu ze všech stran magnetu. POZOR: hrozí nebezpečí pořezání těmito plechy, používejte vhodné ochranné rukavice a manipulujte s magnetem v průběhu rozbalování velmi opatrně, magnet se bude na kovové plechy magnetickou silou zachytávat.