Magnetismus
   25. 02. 2021     Magnetické zajímavosti a pokusy    Comments 0
Magnetismus

Magnetismus je důležitý, ať už kvůli navigaci, prostřednictvím kompasu, nebo jako důležitá vlastnost elektronických součástek, bez kterých bychom si nedokázali představit moderní život. Je to zjednodušeně schopnost magnetů přitahovat některé předměty, které jsou nositeli elektrického náboje.

Magnet je předmět, který ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může to být magnet permanentní nebo elektromagnet. Elektromagnet nabývá magnetických vlastností v přítomnosti elektrického proudu a pokud se zvětší proud, zvětší se i magnetické pole. Permanentní magnety mají magnetismus přirozeně a nachází se v některých horninách nebo se dají vyrobit.

Co určuje, jestli látka projeví magnetismus?

Každá látka se skládá z atomů, každý atom obsahuje jádro s protony a neutrony (pro magnetické vlastnosti nedůležité), které je obklopeno elektronovým obalem, ten obsahuje elektrony. Elektrony vytvářejí elementární magnetická pole, která společně tvoří výsledné magnetické pole atomu.

Magnetické látky se dělí podle uspořádání svých elektronů na:

Feromagnetické látky jsou např. železo, kobalt, nikl a některé slitiny. Již při slabém působení magnetického pole v okolí látky, dojde k takovému uspořádání atomů, že se magnetické pole zesílí a dojde ke zmagnetování objektu. Magnetické pole okolo předmětu zůstává, i když vnější pole zmizí. Při magnetizaci látky dochází k tomu, že mezi sousedními atomy vznikají tzv. výměnné síly, díky nim vznikají souhlasně orientované magnetická pole v jednotlivých částech feromagnetické látky a tyto části se nazývají magnetické domény. Domény jsou normálně orientovány nahodile, když však působí vnější magnetické pole, orientují se souhlasně a látka nabývá vlastností magnetu. Feromagnetickou látku lze zmagnetovat trvale (když např. nůž přejeme magnetem, stane se z něj také magnet a dokáže přitahovat menší kovové předměty).

  

Magnetická doména je v podstatě oblast feromagnetické látky, ve které jsou atomy, které mají souhlasně orientované magnetické pole.

Obr.: https://www.gymck.cz/storage/1328601610_sb_6a_fy_14_magnetick_vlastnosti_ltek_02.pdf

Ferimagnetické látky jsou sloučeniny oxidu železitého s oxidy jiných kovů jako je mangan či baryum. Jsou podobné feromagnetickým látkám, ale mají větší elektrický odpor. 

Paramagnetické látky jsou např. vápník, hliník, uran, kyslík, modrá skalice, sodík, draslík… Tyto látky jsou schopny mírně zesílit magnetické pole. Paramagnetické látky se k magnetu budou přitahovat a budou také v jeho blízkosti přitahovat kovové předměty, avšak nejdou zmagnetizovat trvale jako např. feromagnetické látky.

Diamagnetické látky jsou např. měď, uhlík, zlato, síra, voda. Tyto látky mírně zeslabují magnetické pole. Od magnetu se budou odpuzovat.

Elektromagnetické látky jsou všechny elektricky vodivé materiály.

! Všechny magnety při dosažení tzv. Curierovy teploty ztrácí magnetismus.

Zajímavost: Jestliže chcete někomu zničit magnet, stačí jej hodit do ohně. Pokud jej pak necháte vychladnout bez přítomného vnějšího magnetického pole, stane se z něj látka bez schopnosti magnetismu. Tohle poškození nemusí být trvalé stačí, když jej zase ohřejeme a poté necháme vychladnout v přítomnosti magnetického pole, pak se zase objeví magnetické vlastnosti.

Zdroj: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/219-elektrina-a-magnetismus

Obr.: https://www.gymck.cz/storage/1328601610_sb_6a_fy_14_magnetick_vlastnosti_ltek_02.pdf

Comments

Log in or register to post comments